Cum să memorezi uşor verbele neregulate

 
Noi Vă propunem o metodă uşoară de a memora verbele neregulate în limba engleză, bazată pe anumite similarităţi, structurate pe grupe.

Grupa 1 (cea mai sinplă) - verbele în toate formele Present, Past şi Past Participle  se scriu la fel.


Present Past Past Participle Traducere
bet bet bet a paria
burst burst burst a izbucni
cost cost cost a costa
cut cut cut a taia
hit hit hit a lovi
hurt hurt hurt a rani
let let let a permite
put put put a pune
read read read a citi
set set set a regla, a fixa
shut shut shut a inchide
split split split a despica

Grupa 2 -  verbele în Past şi Past Participle se scriu la fel

Present Past Past Participle Traducere
bend bent bent a îndoi, a curba
Bleed bled bled a sângera
build built built а construi
deal dealt dealt a se ocupa,
a trata afaceri
dig dug dug a săpa
dream dreamt dreamt a visa
feed fed fed a hrăni
feel felt felt a simţi
find found found a găsi
get got got a primi
hang hung hung a spănzura
have had had a avea
hear heard heard a auzi
hold held held a ţine
keep kept kept a păstra
lay laid laid a aşeza
lead led led a conduce
leave left left a părăsi
lend lent lent a împrumuta (cuiva)
light lit lit a aprinde
lose lost lost a pierde
make made made a face
mean meant meant a însemna
meet met met a întâlni
pay paid paid a plăti
say said said a spune
sell sold sold a vinde
send sent sent a trimite
shine shone shone a străluci
shoot shot shot a împuşca
sit sat sat a sta (pe ceva)
sleep slept slept a dormi
spend spent spent a cheltui
stand stood stood a sta in picioare
stick stuck stuck

a înfige, a se lipi

strike struck struck a lovi
sweep swept swept a matura
swing swung swung a se legăna
tell told told a spune
understand understood understood a înţelege
win won won a câştiga

Grupa 3  - verbele în Present şi Past Participle se scriu la fel

Present Past Past Participle Traducere
become became become a deveni
come came come a veni
run ran run a alerga

Grupa 4 - verbele unde Prezent+n Past Participle


Present Past Past Participle Traducere
draw drew drawn a trage, a desena
drive drove driven a conduce maşina
forgive forgave forgiven a ierta
give gave given a da
rise rose risen a se ridica
see saw seen a vedea
shake shook shaken a scutura, a clătina
take took taken a lua

Grupa 5 - verbele unde Past+n = Past Participle


Present Past Past Participle Traducere
break broke broken a sparge
choose chose chosen a alege
freeze froze frozen a îngheţa
speak spoke spoken a vorbi
steal stole stolen a fura
swear swore sworn a jura
tear tore torn a rupe, a sfăşia
wake woke woken a se trezi
wear wore worn a purta

Grupa 6 - verbe cu dublarea ultimei consoane şi adăugare terminaţiei +en în Past Participle


PresentPastPast ParticipleTraducere
bite bit bitten a muşca
fall fell fallen a cădea
forget forgot forgotten a uita
hide hid hidden a ascunde
ride rode ridden a calări
write wrote written a scrie

Grupa 7 -verbele ce în Past au terminaţia– ew, iar în Past Participleown:


Present Past Past Participle Traducere
blow blew blown a sufla
fly flew flown a zbura
grow grew grown a creşte
know knew known a şti, a cunoaşte
throw threw thrown a arunca

Grupa 8 -verbe ce primesc în Past şi în Past Participle terminaţiaaught sau – ought:


Present Past Past Participle Traducere
Catch caught caught a prinde
Teach taught taught a învăţa, a preda
Bring brought brought a aduce
Buy bought bought a cumpăra
Fight fought fought a lupta
Seek sought sought a căuta
Think thought thought a gândi, a crede

Grupa 9 - verbe neregulate apropiate după sunet


Present Past Past Participle Traducere
begin began begun a începe
drink drank drunk a bea
ring rang rung a suna
sing sang sung a cînta
sink sank sunk a se scufunda
swim swam swum a înota

Grupa 10 - verbe neregulate care nu se supun niciunei legi, trebuie învăţate pe de rost.


Present Past Past Participle Traducere
Be was / were been a fi
Can could been able to a putea
Do did done a face
Go went gone a merge
lie lay lain a fi culcat

end faq